Nollebos: informatie van de politieke partijen.

Toeristen en inwoners van Vlissingen hebben nadrukkelijk aangegeven het Nollebos nodig te hebben om hier fijn te kunnen leven. Wat is hiervan terug te vinden bij de kleine groep mensen die tijdens de verkiezingen van 2014 het vertrouwen kreeg van de bevolking ?

——————————–

SP

vlissingen.sp.nl (26 juni 2016)
Wij zijn hoe dan ook tegen deze plannen. Daarnaast zijn de plannen voor de hele provincie schrikbarend. De SP blijft zich actief inzetten om de verKnokkisering van de provincie tegen te gaan.

               ——————————–

D66

Alexander Pechtold geeft zijn visie op de Zeeuwse (politieke) onderwerpen: klik hier
Kustbebouwing is D66 een doorn in het oog. “Je verpest Zeeland er voor eeuwig mee.”

——————————————————————————–

D66

discussie op Facebook
D66: “………Helaas weer geen goede weergave van zaken. Ten eerste heeft D66 zich altijd hard gemaakt tegen bebouwing in het Nollebos, zie ook de notitie ‘Laat het Nollebos niet verstenen’ (geschreven in reactie op de plannen van wethouder Henk de Haas (PvdA) om 50 huisjes te willen bouwen) samen met GroenLinks en de LPV. ……….”
(reactie team het-nollebos.nl : Voor veel Vlissingers is dit een fijn bericht. Laat over ruim twee maanden svp wel zien dat men vertrouwen kan hebben in de informatie van deze partij)

——————————————————————————————————————————-

PSR

Op de website van deze partij staat de volgende tekst:”Standpunt PSR dossier Nollebos-Westduin”. Bij team het-nollebos.nl is er niemand die de inhoud van deze tekst begrijpt. Hierbij het verzoek om een duidelijke tekst te schrijven, zodat uw kiezers en wij weten waar de Partij Souburg-Ritthem voor staat.

——————————————————————————————————————————

LPV

( de wethouder )

klik hier: zie Nollebos en de informatie van de vergadering van 9 maart 2017

—————————————————————————————————————————-

POV

website
De POV ondersteunde het voorstel om voor het Nollebos de monumentenstatus aan te vragen.

—————————————————————————————————————————–

SGP

Publicatiedatum: 28 jun. 2016: zie de website

De mening van de SGP is als volgt:
We zijn niet tegen de komst van meer vakantiewoningen in de gemeente, maar absoluut niet in het Nollebos en Park Westduin. Dit is openbaar natuur- en recreatiegebied en dat moet zo blijven.

—————————————————————————————————————————-

Groenlinks

zie website

Inspraak?

Wat ons bijzonder verbaast, is het gegeven dat u de burgers op het allerlaatste moment wilt laten meespreken c.q. horen, of liever gezegd: niet wil horen. Pas onder punt 7 van het dictum stelt u  voor om: “het resultaat, zoals bedoeld onder 6, eerst voor te leggen aan de gemeenteraad”. En let wel, pas dan de burger aan het woord te laten. Ik zou willen zeggen: laat u het dan maar. Inspraak voor de burger in een eindfase? Dan bent u te laat, veel te laat en heeft u er niets van begrepen.

Mocht u dit onzalige plan al willen doorzetten, dan dient u eerst naar de burger te gaan. Duizenden burgers zetten al hun handtekening tegen een verdere aantasting van het Nollebos.

—————————————————————————————————————————-


LPV

zie website
Als raadslid LPV heb ik met anderen in 2006 een initiatief raadsvoorstel ingediend met de opdracht: ‘laat het Nollebos / Westduingebied niet verstenen’. Dit raadsvoorstel is door de meerderheid aangenomen en is nog steeds de opdracht.

(redactie: maar de wethouder, die voor de bestaande situatie verantwoordelijk is, is eveneens afkomstig van de LPV)

————————————————————————————————————————-

D66

Ondanks de enorme onrust onder de bevolking, die al lang bestaat, is een mening / visie van d66 hier afwezig.
Misschien is de visie van D66 er wel, maar wij hebben deze op internet niet kunnen vinden. (en als iemand hem wel vindt, graag even doorgeven via contact, bedankt)

———————————————————————————————————————

ChristenUnie

Publicatiedatum: 1 maart 2016: zie de website

Ik ben nog niemand tegen gekomen die het Nollebos vol wil bouwen zoals gesuggereerd wordt. Vroeger zeiden wij dan “gebakken lucht”.

————————————–

VVD

zie website
Wij krijgen regelmatig vragen over ons standpunt ten aanzien van de plannen rond het Nollebos. De VVD is en blijft tegen de plannen voor vakantiewoningen in het Westduingebied. Juist hiervoor is naar onze mening het Scheldekwartier een prima gebied om deze plannen te ontwikkelen.

—————————————————————————————————————-

PvdA

zie website

Verslag van de bijeenkomst gehouden op dinsdag 6 december 2016 in Koudekerke (Partij van de arbeid Walcheren)

In 1950 werd het Nollestrand aangelegd. De stroomgaten als gevolg van de inundaties werden gemaakt tot recreatieve plaatsen. Nu ineens blijkt dat deze historische monumenten teniet gedaan dreigen te worden. Vlissingen zou het Nollebos juist moeten koesteren. Het is een bestuurlijk misverstand om het Nollebos vol te bouwen.

“Nollebos bebouwen bestuurlijk misverstand”

met grote gekleurde letters conform oorspronkelijke tekst


SP

Bericht in de PZC van 27 juni 2016 (zie artikel: klik hier)

mensen willen nollebos graag behouden

VLISSINGEN – De SP-fractie in de raad Vlissingen verklaart zich tegen het plan van Ecoparks voor een groot vakantiepark in het Nollebosgebied.
Ze heeft een vragenlijst op internet gezet. SP Vlissingen was tegen het amendement uit 2006 waarbij aan de zittende ondernemers grootschalige bebouwing in het Nollebos/Westduin wordt gegund. De plannen die Ecoparks, Kanovijver en Swaenenburgh vorige week in de gemeenteraad openbaar maakten zijn ook strijdig met dit amendement, vindt de partij. Het zijn niet de zittende bedrijven, maar de ontwikkelaars die het vakantiepark financieren en exploiteren.

De SP noemt het plan ‘voor de hele provincie schrikbarend’. De provinciale statenfractie heeft de afgelopen tijd overal in de provincie acties gevoerd en enquetes laten invullen.


————————————————-

 GroenLinks

19 november 2015: zie artikel

Groenlinks steunde in 2015 het burgerinitiatief om voor het Nollebos de monumentenstatus aan te vragen.

Gepubliceerd op 28 juni 2016 : zie website

Wat GroenLinks betreft is bouwen in het Nollebos geen optie, er is genoeg ruimte elders. Groen zorgt voor een gelukkige leefomgeving. Laten we niet meegaan met de waan(zin) van de dag en alleen het korte termijn denken. Want eenmaal groen weg is altijd weg!
Vlissingen let op uw waarden. Er zijn heel veel (andere) kansen om juist Vlissingen aantrekkelijker te maken! Grijp die !                 
———————————————–

LPV

Bericht over het Nollebos op de Facebookpagina van de Lokale Partij Vlissingen (LPV) van 24 juni 2016

standpunt LPV

“LPV stemde in 2006 al TEGEN amendement (opdracht aan college) voor grootschalige bebouwing Nollebos. Het standpunt van de LPV is anno 2016 dus ongewijzigd en TEGEN grootschalige bebouwing in het Nollebos.
De voor stemmers uit 2006 (politiek/gemeenteraad) die wel voor grootschalige bebouwing in Nollebos stemden en die nu tegen zijn zullen hun opdracht aan college moeten herzien.
De Lokale Partij Vlissingen was tegen en blijft tegen grootschalige bebouwing in het Nollebos!”
#LPV#vlissingen#nollebos#lovevlissingen

(redactie: maar de wethouder, die voor de bestaande situatie verantwoordelijk is, is eveneens afkomstig van de LPV)

 

 

POV

Bericht van de POV van 21 juni 2016 op de Facebookpagina van de partij (afbeeldingen vogels zijn bijgevoegd)
foto van POV

“Donderdag 23 juni presenteren projectontwikkelaars hun plannen voor het Nollebos en Westduin. Wij kennen ze al een jaar.
Er is natuurlijk niks mis met ondernemers die plannen maken: dat is hun werk en zonder plannen van ondernemers komt er bar weinig van de grond. Als plannen in strijd zijn met de geldende regels verwacht je van de overheid dat zij die regels handhaaft: basis voor rechtszekerheid. Natuurlijk kunnen de regels worden aangepast of uitzonderingen gemaakt. En daarbij is een zorgvuldige belangenafweging, en bewaking van de rechtspositie van iedereen een must.

groene specht in Nollebos

In dat kader is de door de raad in 2006 aangenomen visie dan ook duidelijk: er wordt in het Nollebos niet gebouwd. Maar omdat er twee kleine ondernemingen in dat bewuste gebied actief waren besloot de raad de ontwikkeling van die twee ondernemers niet bij voorbaat te frustreren. Er is een mogelijkheid geschapen (” amendement”) voor die twee ondernemers om in de toekomst uitbreiding mogelijk te maken. Geen moeten, overigens. Geen verplichting voor die ondernemers om uit te breiden en geen verplichting voor de gemeente om bij voorbaat iedere uitbreiding goed te vinden.

Als de geamendeerde visie uit 2006 nu wordt uitgelegd als een opdracht aan de gemeente om aan grootschalige ontwikkelingen in het Nollebos mee te werken dan doe je absoluut geen recht aan de bedoelingen van de raad in 2006. Integendeel. Die uitleg – 10 jaar later! – is een volstrekt verkeerde interpretatie die verstrekkende gevolgen voor de gemeente kan hebben. De POV beschouwd die uitleg als te kwader trouw. Dat die uitleg er is komt voort uit het te snel zetten van stappen in dit dossier, stappen gezet door dit college.

vink

Want het is zonneklaar dat het aantal vakantiewoningen van meer dan 200 én de ontwikkeling van een groot hotel met 150 kamers uit de koker van de gemeente zijn gekomen: en daar zit hem de kneep. In hun daadkracht heeft dit college al in 2014 de voorzichtige plannen van de projectontwikkelaar omarmd en stevige suggesties gedaan hoe die plannen verder te ontwikkelen. En als er iets verwachtingen wekt bij ontwikkelaars is zo’n benadering het wel. Eenmaal geconfronteerd met een geschrokken raad en een gealarmeerde bevolking moest er voor die voortvarende daadkracht een valide verklaring komen: dan noem je het een opdracht en roep je ” wij moeten wel, wij kunnen niet anders”.
Onjuist en door die ongecontroleerde daadkracht sneuvelde de hier toch ook zo belangrijke zorgvuldigheid van handelen. En werd het vertrouwen in de politiek ernstig geschaad.

staartmees

Feitelijk kunnen we bij de beoordeling van de te presenteren plannen het amendement wel vergeten: dat gold voor de bestaande activiteiten van twee ondernemers. De nu voorliggende plannen zijn niet van hun maar van derden, nieuwe bedrijven dus, en deels branche vreemd. En dus vallen de plannen buiten het doel dat het amendement beoogde.
Wél moeten we gevoelig zijn voor de problemen waar de twee bedrijven zich kennelijk nu in bevinden. Hun voortbestaan lijkt door verschillende oorzaken in het geding. Maar helaas, daar gaat het al lang niet meer over. Het zou de POV niet verbazen als na al dit gedoe en gerommel juist die twee ondernemers waar de raad het in 2006 voor opnam nu het kind van de rekening worden. Slachtoffers van daadkracht, kun je ook stellen. Jammer.
Plannen van ondernemers moet je in principe koesteren en op valide gronden beoordelen. Dat gaat hier heel moeilijk worden, en dat is extra jammer.”
——————————————————-

 VVD

18 november 2015 / Laatste update19 februari, 2016 ; zie artikel

VLISSINGEN – “VVD en SGP in de gemeenteraad van Vlissingen willen met een initiatiefvoorstel grootschalige bebouwing van het gebied Nollebos-Westduin voorkomen.

Een projectontwikkelaar heeft plannen om daar een groot hotel en ruim tweehonderd vakantiewoningen te bouwen. Zevenduizend Vlissingers protesteren daartegen middels een handtekeningactie en een burgerinitiatief.

Brede steun

VVD en SGP dienen donderdagavond in de raadsvergadering een initiatiefvoorstel in om het gebied te beschermen tegen ‘grootschalige bebouwing’. Samen hebben deze partijen drie zetels, maar hun voorstel kan op bredere steun rekenen. Het is opgesteld door twee leden van de coalitie (op persoonlijke titel) en twee van de oppositie. Bovendien borduurt het voorstel voort op een amendement uit 2006, waarin de raad stelt: ‘grootschalige uitbreiding en bebouwing worden niet voorgestaan’. Dat amendement is destijds ingediend door PvdA, CDA, POV, RPCU en CU
———————————–

SGP

8 november 2016: zie de website

Elke fractie zal haar afweging maken, ook de SGP. In de Bijbel kunt u lezen dat de mensen de opdracht kregen om de aarde “te bouwen en te bewaren”. Het Nollebos is een mooi, jong bos met unieke, brakke natuur. Veel inwoners en toeristen genieten daarvan. Het omkappen van de bomen is een verkwanseling van dit unieke gebied met historisch erfgoed.

——————————-

De Europese Commissie

Omroep Zeeland 11 januari 2017: zie bericht

Het gaat heel slecht met leefgebieden van planten en dieren

OOST-SOUBURG – De Westerschelde is een van de veertien gebieden in Nederland op de Europese lijst van bedreigde leefgebieden voor planten en dieren. De Europese Commissie heeft voor het eerst een dergelijke lijst laten opstellen.

noorse stern

——————————-

PvdA

Kustbebouwing

5 januari 2017, zie: terugblik op 2016

De Walcherse PvdA afdelingen hebben gezamenlijk een zeer geslaagde avond georganiseerd over de kustbebouwing. Ons Nollebos is uitgebreid besproken. Het interessante van deze avond was dat eigenlijk alle partijen de zelfde mening zijn toegedaan. De komende periode zal de kustvisie worden besproken. Duidelijk is dat het tij echt aan het keren is en kustbebouwing helemaal niet vanzelfsprekend is. Het lijkt er op dat alleen nog het Vlissingse college denkt geld te kunnen verdienen. Let wel dat zal dan geld verdienen zijn op de korte termijn. Op de lange termijn zal het onze stad niet aantrekkelijker maken en zouden de plannen zelfs kunnen leiden tot achteruitgang van de economie en het toerisme in onze stad met alle denkbare mogelijke gevolgen.

 

————————————————————

 

SP


Bericht in de Bode van 2 november 2016
SP: Genoeg gebouwd aan Zeeuwse kust

SP: Genoeg gebouwd aan Zeeuwse kust